துளிர்கல்வி

புதிய செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள்

துளிர்கல்வி

கற்போம்... கற்பிப்போம்...

இந்த வலைப்பதிவில் தேடுங்கள்

Saturday, July 2, 2022

Spoken English Materials - 02-07-2022 (www.thulirkalvi.net) Download Now!!!
Spoken English : Reading Worksheets - Printable (pdf)
Spoken English : Vocabulary chart (PDF)
Spoken English Animal sound Flash Cards
Alphabet Drawings for Students – Step by Step Image Tutorials (PDF)
Spoken English : Learn opposite words

Friday, July 1, 2022

WH WORDS (LEARN HOW TO ASK?) PRINTABLE PDF
PHONIC READINGS SIGHT WORDS (PDF)
PARTS OF SPEECH (40 TASK CARDS WITH ANSWERS)

Wednesday, June 29, 2022

LIST OF 1000 VERBS IN ENGLISH
ENNUM EZHUTHTHUM (ENGLISH TLM) CLASS ROOM LANGUAGE
எண்ணும் எழுத்தும் கணிதம் TLM
SPOKEN ENGLISH : ENGLISH WORDS FOR BEGINNERS WITH COLORFUL PICTURES (PDF)
ENNUM EZHUTHTHUM ENGLISH TLM
SPOKEN ENGLISH : FORMAL VS INFORMAL (PDF)
SPOKEN ENGLISH TLM - WORDS STARTS WITH LETTER 'W' AND 'U' (COLORFUL PICTURES) - PDF