2ஆம் வகுப்பு முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரை புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் (தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி) - துளிர்கல்வி

புதிய செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள்

கல்விச் செய்திகள்

Click Here

தினம் ஒரு தகவல்

Click Here

HEALTH TIPS

Click HereLESSON PLAN GUIDE

Click Here

CEO PROCEEDINGS

Click Here

வேலைவாய்ப்புச் செய்திகள்

Click HereSaturday, November 6, 2021

2ஆம் வகுப்பு முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரை புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் (தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி)

2ஆம் வகுப்பு முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரை புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் (தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி)

2ஆம் வகுப்பு தமிழ் - CLICK HERE

2ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் - CLICK HERE

2ஆம் வகுப்பு கணிதம் - CLICK HERE

2ஆம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் - CLICK HERE

2ஆம் வகுப்பு கணிதம் (ஆங்கில வழி) - CLICK HERE

2ஆம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் EVS (ஆங்கில வழி) - CLICK HERE

3ஆம் வகுப்பு தமிழ் - CLICK HERE

3ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் - CLICK HERE

3ஆம் வகுப்பு கணிதம் - CLICK HERE

3ஆம் வகுப்பு அறிவியல் - CLICK HERE

3ஆம் வகுப்பு  சமூக அறிவியல் - CLICK HERE

3ஆம் வகுப்பு கணிதம் (ஆங்கில வழி) - CLICK HERE

3ஆம் வகுப்பு அறிவியல் (ஆங்கில வழி) - CLICK HERE

3ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் (ஆங்கில வழி)  - CLICK HERE

4ஆம் வகுப்பு தமிழ் - CLICK HERE

4ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் - CLICK HERE

4ஆம் வகுப்பு கணிதம் - CLICK HERE

4ஆம் வகுப்பு அறிவியல் - CLICK HERE

4ஆம் வகுப்பு  சமூக அறிவியல் - CLICK HERE

4ஆம் வகுப்பு கணிதம் (ஆங்கில வழி) - CLICK HERE

4ஆம் வகுப்பு அறிவியல் (ஆங்கில வழி) - CLICK HERE

4ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் (ஆங்கில வழி)  - CLICK HERE

5ஆம் வகுப்பு தமிழ் - CLICK HERE

5ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் - CLICK HERE

5ஆம் வகுப்பு கணிதம் - CLICK HERE

5ஆம் வகுப்பு அறிவியல் - CLICK HERE

5ஆம் வகுப்பு  சமூக அறிவியல் - CLICK HERE

5ஆம் வகுப்பு கணிதம் (ஆங்கில வழி) - CLICK HERE

5ஆம் வகுப்பு அறிவியல் (ஆங்கில வழி) - CLICK HERE

5ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் (ஆங்கில வழி)  - CLICK HERE

6ஆம் வகுப்பு தமிழ் - CLICK HERE

6ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் - CLICK HERE

6ஆம் வகுப்பு கணிதம் - CLICK HERE

6ஆம் வகுப்பு அறிவியல் - CLICK HERE

6ஆம் வகுப்பு  சமூக அறிவியல் - CLICK HERE

6ஆம் வகுப்பு கணிதம் (ஆங்கில வழி) - CLICK HERE

6ஆம் வகுப்பு அறிவியல் (ஆங்கில வழி) - CLICK HERE

6ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் (ஆங்கில வழி)  - CLICK HERE

7ஆம் வகுப்பு தமிழ் - CLICK HERE

7ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் - CLICK HERE

7ஆம் வகுப்பு கணிதம் - CLICK HERE

7ஆம் வகுப்பு அறிவியல் - CLICK HERE

7ஆம் வகுப்பு  சமூக அறிவியல் - CLICK HERE

7ஆம் வகுப்பு கணிதம் (ஆங்கில வழி) - CLICK HERE

7ஆம் வகுப்பு அறிவியல் (ஆங்கில வழி) - CLICK HERE

7ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் (ஆங்கில வழி)  - CLICK HERE

8ஆம் வகுப்பு தமிழ் - CLICK HERE

8ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் - CLICK HERE

8ஆம் வகுப்பு கணிதம் - CLICK HERE

8ஆம் வகுப்பு அறிவியல் - CLICK HERE

8ஆம் வகுப்பு  சமூக அறிவியல் - CLICK HERE

8ஆம் வகுப்பு கணிதம் (ஆங்கில வழி) - CLICK HERE

8ஆம் வகுப்பு அறிவியல் (ஆங்கில வழி) - CLICK HERE

8ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் (ஆங்கில வழி)  - CLICK HERENo comments:

Post a Comment