எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் பயிற்சி - கட்டகம் 4, 5, 6, 7, 8 - வினாடி வினா - உத்தேச விடைகள் ( EEM -Ennum Ezhuthum Mission Training - Module 4, 5, 6, 7, 8 - Quiz Questions & Tentative Answers).. - துளிர்கல்வி

புதிய செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள்

கற்போம்... கற்பிப்போம்...

இந்த வலைப்பதிவில் தேடுங்கள்

Wednesday, May 11, 2022

எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் பயிற்சி - கட்டகம் 4, 5, 6, 7, 8 - வினாடி வினா - உத்தேச விடைகள் ( EEM -Ennum Ezhuthum Mission Training - Module 4, 5, 6, 7, 8 - Quiz Questions & Tentative Answers)..

எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் பயிற்சி - கட்டகம் 4, 5, 6, 7, 8 - வினாடி வினா - உத்தேச விடைகள் ( EEM -Ennum Ezhuthum Mission Training - Module 4, 5, 6, 7, 8 - Quiz Questions & Tentative Answers)..

எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி - கட்டகம் 4 - உத்தேச விடைகள் - CLICK HERE
எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி - கட்டகம் 5 - உத்தேச விடைகள் - CLICK HERE
எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி - கட்டகம் 6 - உத்தேச விடைகள் - CLICK HERE
எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி - கட்டகம் 7 - உத்தேச விடைகள் - CLICK HERE
எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி - கட்டகம் 8 - உத்தேச விடைகள் - CLICK HERENo comments:

Post a Comment