பன்னாட்டுப் பள்ளிக்கு ஆட்கள் தேவை - துளிர்கல்வி

புதிய செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள்

Search This Site

Friday, September 15, 2023

பன்னாட்டுப் பள்ளிக்கு ஆட்கள் தேவை

பன்னாட்டுப் பள்ளி ஆட்கள் தேவை
👉Kitchen Store Keeper- (KUM)
Computer literacy and experience are a must
👉ஆய்வக உதவியாளர்- (TNJ /KUM)
Lab Assistant (B.Sc - Physics, Chemistry & Biology)
Qualification with 2 years of experience is a must
👉Civil Store Keeper - (TNJ)
Any Degree with Computer knowledge (preferably in
commercial transactions / Logistics / stores) & 3 years
of experience is a must
👉Security Officer (Male & Female)
(முன்அனுபவம் தேவை)- (KUM)
👉பாதுகாவலர் (Security) - (TNJ /KUM)
(50 வயதிற்கு உட்பட்டவராக இருத்தல் வேண்டும்)
👉 டிரைவர் (Driver)- (TNJ/KUM)
LMV(3ஆண்டுகள் முன்அனுபவம் தேவை)
HTV (5 ஆண்டுகள் முன்அனுபவம் தேவை)
👉சலவைத் தொழிலாளர் (ஆண்)-(TNJ)
👉ஆயாக்கள் - (TNJ /KUM)
👉தூய்மைப் பணியாளர்-(KUM)

No comments:

Post a Comment