எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் - அலகு 4 - தமிழ் - அரும்பு/மொட்டு/மலர் தமிழ் பாடங்களில் வரும் முக்கிய சொற்கள் மற்றும் வாக்கியங்கள் சொல்வது எழுதுதல் - ThulirKalvi

Latest

Search Here!

Sunday, February 11, 2024

எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் - அலகு 4 - தமிழ் - அரும்பு/மொட்டு/மலர் தமிழ் பாடங்களில் வரும் முக்கிய சொற்கள் மற்றும் வாக்கியங்கள் சொல்வது எழுதுதல்

🛑⚡இடைநிலை ஆசிரியர் 2023-2024 ஆம் ஆண்டிற்கான அறிவிக்கை - TRB Notification

⛺DIRECT RECRUITMENT FOR THE POST OF SECONDARY GRADE TEACHERS – 2024


🛑⚡Ennnum Ezhuthum Term 3 Unit 5 Class 1-3 (TM - EM) Notes of Lesson (PDF)


🛑⚡Ennnum Ezhuthum Term 3 Unit 5 Class 4 and 5  (TM ) Notes of Lesson (PDF)


🛑⚡Ennnum Ezhuthum Term 3 Unit 5 Class 4 and 5  (EM ) Notes of Lesson (PDF)


எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் - அலகு 4 - தமிழ் - அரும்பு/மொட்டு/மலர் தமிழ் பாடங்களில் வரும் முக்கிய சொற்கள் மற்றும் வாக்கியங்கள் சொல்வது எழுதுதல்

No comments:

Post a Comment